Algemene voorwaarden

Rob Pelleboer kwaliteit schilder & kleur advies

Toepasselijkheid, definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden – zoals schilder-, glas-, behangers- en afwerkingswerkzaamheden, advies – en de levering van de daarbij behorende zaken van Rob Pelleboer kwaliteitschilder &advies, gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen “Rob Pelleboer”.

De opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”. Dit kan zowel een rechtspersoon zijn als een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

 1. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Rob Pelleboer, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 2. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, app of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 3. Onder “zaken” wordt verstaan: alle door Rob Pelleboer voor de uitvoering van de opdracht te gebruiken en in dit kader te leveren materialen, zoals verf, behang, glas en bijbehorende materialen.
 4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 5. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 1: Aanbod

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Rob Pelleboer mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht Rob Pelleboer niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Rob Pelleboer de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, diktes, eigenschappen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Rob Pelleboer zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Rob Pelleboer heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Rob Pelleboer is pas gebonden aan:
  een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  b. mondelinge afspraken;
  c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
  na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Rob Pelleboer – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 3: Vergoedingen, prijzen, tarieven

 1. Tenzij partijen voor de werkzaamheden een vaste vergoeding overeenkomen,
 2. verricht Rob Pelleboer de werkzaamheden tegen het overeengekomen/zijn gebruikelijke uurtarief.
 3. Rob Pelleboer berekent de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van dit uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/ de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Rob Pelleboer bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
 4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) van 07.30 uur tot 16.30 uur.
 5. Rob Pelleboer mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan Rob Pelleboer en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 6. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, voorrijkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 7. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor Rob Pelleboer (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen, mag Rob Pelleboer de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
  b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de wederpartij de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij hij binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Rob Pelleboer er vanuit gaan dat de wederpartij met deze wijziging heeft ingestemd.

Artikel 4: Inschakeling derden

Als Rob Pelleboer dit nodig acht, mag hij bepaalde werkzaamheden en leveringen door derden laten verrichten.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  a.hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door Rob Pelleboer gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
  b. hij Rob Pelleboer in ieder geval informeert over de gesteldheid van te bewerken oppervlakken en materialen;
  c. Rob Pelleboer op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Indien de wederpartij niet (telkens) tijdig aanwezig kan zijn om Rob Pelleboer toegang te verschaffen, zal hij een sleutel of toegangscode verstrekken. Verloren arbeidsuren als gevolg van wachten zijn daarbij voor rekening van de wederpartij;
  d. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat Rob Pelleboer hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
  e. Rob Pelleboer  op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door hem gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas, water en toilet. Bij verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval  heeft Rob Pelleboer recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.                                                                     f.de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar Rob Pelleboer gereedschappen, zaken kan opslaan/opbergen zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden.
  Op werklocatie de door  Rob Pelleboer in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hem kosten zijn verbonden;
  g. hij Rob Pelleboer anderszins in de gelegenheid stelt de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Rob Pelleboer voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. Rob Pelleboer behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die Rob Pelleboer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen. Daaronder valt tevens schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
 5. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Rob Pelleboer de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt – en Rob Pelleboer niet direct nakoming verlangt -, tast dit het recht van  Rob Pelleboer niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 6: Termijnen, voortgang/uitvoering overeenkomst

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Rob Pelleboer zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van het werk wordt vertraagd doordat:
  Rob Pelleboer niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
  b. Rob Pelleboer niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
  Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze zaken op de werklocatie aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan. Eventuele transportkosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 3. Rob Pelleboer voert het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit. De werkzaamheden worden daarbij verricht binnen de voor Rob Pelleboer normale werktijden. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag Rob Pelleboer de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
 4. Rob Pelleboer wijst de wederpartij per e-mail op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
  verstrekte of ter beschikking gestelde documenten en materialen;
  b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
  c. gegeven aanwijzingen;
  d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen en hulpmiddelen;
  voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de overeengekomen werkzaamheden en hij hiermee bekend is of kan zijn.
 5. Rob Pelleboer wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 6. Rob Pelleboer informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
  b. indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat deze door onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd. Rob Pelleboer overlegt dan met de wederpartij over een gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Rob Pelleboer in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
 7. Indien de overeengekomen werkzaamheden niet kunnen worden verricht wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, mag Rob Pelleboer de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt Rob Pelleboer dan binnen een door  Rob Pelleboer gestelde redelijke termijn in staat de werkzaamheden alsnog te verrichten. Bij gebreke daarvan is de wederpartij per direct in verzuim. Rob Pelleboer mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Rob Pelleboer en/of het recht van Rob Pelleboer alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 7: Meer- en minderwerk

 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.
 2. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen Rob Pelleboer en de wederpartij overeengekomen.
 3. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Als daarbij het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Rob Pelleboer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt niet als het minderwerk het gevolg is van een verzoek van Rob Pelleboer.

Artikel 8: Oplevering, goedkeuring

 1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn informeert Rob Pelleboer de wederpartij hierover.
 2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij deze heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
 3. De werkzaamheden worden daarnaast geacht te zijn goedgekeurd indien:
  de wederpartij een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 2 weken getekend aan Rob Pelleboer retourneert en binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;
  b. Rob Pelleboer geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de wederpartij niet binnen 2 weken na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;
  c. het resultaat van de werkzaamheden al voor het verstrijken van voornoemde termijn door de wederpartij in gebruik is genomen.
 4. Nog niet verrichte/beëindigde werkzaamheden van door/namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke werkzaamheden van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door Rob Pelleboer voltooide werk.
 5. Indien de wederpartij na de oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 9: Klachten

 1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, afmetingen, soorten, kleuren en/of overige onvolkomenheden – bij gebreke daarvan – binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Rob Pelleboer. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten over de geleverde/gebruikte zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de betalingstermijn – schriftelijk aan Rob Pelleboer . Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen een door Rob Pelleboer gestelde (garantie)termijn na oplevering – schriftelijk aan Rob Pelleboer . Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 5. De wederpartij stelt in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien er vooronderzoek noodzakelijk is omdat Rob Pelleboer de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 6. Geen klachten zijn mogelijk over:
  onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of grondstoffen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen/grondstoffen;
  b. geringe onderlinge kleurafwijkingen, bijvoorbeeld bij nabestellingen;
  c. kleur- of overige verschillen al dan niet als gevolg van een gewijzigde formule van het product;
  d. over materialen die door de wederpartij zelf ter beschikking zijn gesteld aan Rob Pelleboer voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden;
  e. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 10: Garanties

 1. Rob Pelleboer voert de overeengekomen werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. Rob Pelleboer garandeert dat eventuele gebreken in de verrichte werkzaamheden/het geleverde gedurende de garantietermijn kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat de gebreken/klachten geen verband houden met het werk/de leveringen. Het voorgaande laat onverlet eventuele verdere garanties/verplichtingen die voortvloeien uit dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.
 3. Rob Pelleboer garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk binnen de garantietermijn:
  voldoende bescherming biedt tegen aantasting door weersinvloeden dus niet van invloeden van binnen uit.(mits anders overkomend)
  b. voldoende bescherming biedt doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht blijft en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze verweert;
  en wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of de juiste materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.
 4. Voor buitenschilderwerk algemeen geldt een garantietermijn van:
  twee jaar na aanbrengen bij transparante beitsen/vernissen;
  b. drie jaar na aanbrengen bij dekkende watergedragen verf, dekkende vochtregulerende verf, dekkende beits, dekkende high solid verf en dekkende traditionele verf;
  c. vijf jaar na aanbrengen bij dekkende gesiliconiseerde verf.
 5. Rob Pelleboer garandeert dat het uitgevoerde binnen schilderwerk binnen de garantietermijn voldoende bescherming biedt doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht blijft en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze verweert en wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of de juiste materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.
 6. Alle garantie termijnen zijn aflopend, dat wil zeggen dat Rob Pelleboer na elk verstreken jaar 20% minder aansprakelijk is.                                                          Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en applicatiesystemen/materialen baseert Rob Pelleboer zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan.
 7. Indien de wijze waarop/het doel waarvoor de wederpartij de te leveren zaken wil bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van de gebruikelijke wijze/het gebruikelijke doel, garandeert alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft gemeld.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Rob Pelleboer gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen, aanvaardt Rob Pelleboer geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Rob Pelleboer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Rob Pelleboer aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Rob Pelleboer  gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden en/of de geleverde zaken.
 5. Uiterlijk binnen een jaar nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Rob Pelleboer hiervoor aanspreken.
 6. Indien Rob Pelleboer zijn werkzaamheden moet verrichten aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten, is hij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
 7. Als de wederpartij zaken of materialen voor verwerking beschikbaar stelt, is Rob Pelleboer verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van de zaken of materialen zelf.
 8. Rob Pelleboer is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door/namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden.
 9. Rob Pelleboer is niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:
  ondeskundig onderhoud of gebruik/onderhoud in strijd met de door/namens Rob Pelleboer verstrekte instructies, adviezen e.d.;
  b. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij aan Rob Pelleboer verstrekte/voorgeschreven informatie of materialen;
  c. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
  d. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Rob Pelleboer adviseerde en/of gebruikelijk is;
  e. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde werk zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Rob Pelleboer.
 10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Rob Pelleboer voor eventuele aanspraken van derden.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Rob Pelleboer of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Rob Pelleboer de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 12: Betaling

 1. Rob Pelleboer mag altijd een (gedeeltelijke) aanbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. Tenzij anders overeengekomen, wordt bij een totaal factuurbedrag van  € 1.000,00 excl. BTW of hoger in ieder geval een aanbetaling van 35% gevraagd. De gevraagde aanbetaling dient uiterlijk 1 dag voor de start datum betaald zijn.Bij een totaal factuurbedrag van € 3.000,00 excl. BTW of hoger kan Rob Pelleboer bovendien in 3 termijnen factureren:
  een aanbetaling van 35% bij opdrachtverstrekking;
  b. een tweede termijn van 35% halverwege de uitvoering van de opdracht;
  c. een derde (tevens laatste termijn) van 30% bij eindafrekening.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 7 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Rob Pelleboer een vertragingsrente verschuldigd ter grootte ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke (handels)rente.
 4. Indien betaling uitblijft, geeft Rob Pelleboer aan de wederpartij bij aanmaning nog minimaal een termijn van 7 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de wederpartij:
  15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
  Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
 5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Rob Pelleboer de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 6. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Rob Pelleboer de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Dit opschortingsrecht heeft Rob Pelleboer ook indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
 7. Ontvangen betalingen brengt Rob Pelleboer eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Rob Pelleboer totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 4. De wederpartij informeert Rob Pelleboer direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 5. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Rob Pelleboer.
 6. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Rob Pelleboer op diens eerste verzoek(indien nodig) inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of Rob Pelleboer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Rob Pelleboer  en zijn werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van  Rob Pelleboer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Rob Pelleboer mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
  in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Overmacht

 1. Bij overmacht van de wederpartij of Rob Pelleboer, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van Rob Pelleboer wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Rob Pelleboer, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Rob Pelleboer: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Rob Pelleboer of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Rob Pelleboer tot aan dat moment nakomen.

Artikel 16: Annulering, opschorting

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Rob Pelleboer van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Rob Pelleboer en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag Rob Pelleboer de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
 3. De wederpartij vrijwaart Rob Pelleboer voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 4. Rob Pelleboer mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 5. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden en leveringen per direct opeisbaar en mag Rob Pelleboer deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Rob Pelleboer zijn gereserveerd voor de opschorting periode.
 6. Kosten die voor Rob Pelleboer voortvloeien uit het hervatten van de werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Rob Pelleboer de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 17: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Rob Pelleboer , maar Rob Pelleboer behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
 4. Ongeacht de keuze van Rob Pelleboer , behoudt de wederpartij altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De wederpartij moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Rob Pelleboer .
 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Rob Pelleboer er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.